کاربر گرامی خوش آمدید.
 • انتخاب زبان
 • 05 بهمن 1399 |

 • خوش آمديد!
 • شيوه نامه انجام همكاري‌هاي تحقيقاتي حلال

 • ریال : تومان
  تومان

 • وضعیت : موجود نیست { PRODUCT_NOTSHOW }

 • تعداد نمایش : ۲۳۶۷
  انتشار : 31 مرداد 1394

 تهيه و تنظيم: موسسه حلال جهاني - معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه الزهراء(س)
 تیرماه 1394
 
فهرست:
 
مقدمه
ماده1- هدف
ماده 2- تعاریف
ماده 3-دامنه
ماده 4 سیاست های پژوهشي و فناوري حلال
ماده 5- برنامه هاي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي حلال
ماده 6- اركان اجرايي و وظايف
ماده 7- ضوابط انجام تحقيقات حلال
ماده 8- خدمات و مراحل اجرايي تحقيقات حلال
پيوست‌ها
 
 
 
مقدمه
شيوه نامه حاضر به عنوان پيش نويس و پيشنهاد و در راستاي اجرايي نمودن تفاهم نامه منعقد شده ميان دانشگاه الزهراء(س) و موسسه حلال جهاني با هدف توسعه همكاري‌هاي مشترك دانشگاه و صنعت تهيه و تدوين گرديده است و پس از تصويب در كميته همكاري هاي مشترك ، اجرايي خواهد شد.
 
ماده 1- هدف
هدف از تدوين اين شيوه نامه همكاري مشترك در زمينه انجام پژوهش های کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مرتبط با حلال ، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای (خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی)، تولید محصولات با فناوری نوین (توسعه فناوری) و انجام خدمات نظارتی بر پروژه های پژوهشی، اجرائی و مشاوره‌ای ، در راستاي توسعه بازار جهاني حلال و رفع چالش هاي توليد محصولات حلال و در جهت ايجـاد، توسـعه و انتقـال فنـاوري هاي  صنعت مرتبط با اين بازار و بـه منظـور برنامه ريزي دقيق تر براي امور اجرايي تحقيقات، مي باشد. همچنين ایجاد زمینه بکارگیری هر چه بیشتر توانایی های دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی در جامعه وتجاری سازی یافته های پژوهشي، ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیتهای بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی و نيزافزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی است.

 
ماده 2- تعاریف
دانشگاه: دانشگاه الزهراء(س) وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
موسسه: موسسه بين المللي حلال جهاني وابسته به استاندارد سازمان همكاري هاي اسلامي(OIC)
شورا: شوراي پژوهش و فناوري حلال مستقر در دانشگاه الزهراء(س).
كميته اجرايي: گروه كارشناسي و نظارت بر انجام همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت در حوزه حلال
كميته مميزي: گروه كارشناسي و ارزيابي علمي و فني صنايع متقاضي دريافت نشان حلال
دفتر: دفتر ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه.
پژوهشكده: پژوهشكده تحقيقات حلال دانشگاه الزهراء(س).
تحقیق: بخشی از تحقیقات علمی و کاربردی است که نتیجه آن به ایجاد روش، مهارت، دانش فنی، کشف یا اختراع، دارایی های فکری یا پتنت منتهي مي‌گردد.
محقق: فرد حقیقی یا حقوقی انجام دهنده تحقیق مورد تاييد شورا.
 
ماده 3 -دامنه
دامنه تحقيقات حلال در موضوعات ذيل خواهد بود:
صنعت غذا
دارو
لوازم ارايشي و بهداشتي
امور مالي، بانكداري، بيمه، بورس و صكوك
اقتصاد بازار، توسعه بازار،شيوه هاي بازاريابي و جذب مشتريان محصولات حلال
گردشگري حلال و زيرساخت هاي استقرار و توسعه اين بازار
حلال در امور ورزشي،هنري و رسانه

ماده 4 - سیاست های پژوهشي و فناوري حلال
4-1- هدفمند کردن فعالیت هاي تحقيقاتي دانشگاه به سمت كارآفريني و توليد فنآوري و افزايش نقش دانشگاه در تولید ثروت دانش محور در حوزه حلال.
4-2- واگذاری نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه حلال در هر مرحله و سطح به متقاضي.
4-3- توسعه كارآفريني از طريق زمينه سازي براي تأسيس شركت ها و تعاوني‌هاي دانش محور در حوزه حلال.
4-4-- ایجاد زمينه لازم به منظور تعریف، اجرا و حصول نتایج تحقیقات منطبق بر معیارهای تجاری سازی در حوزه حلال.
 
ماده 5- برنامه‌هاي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي حلال
5-1- ارزيابي صلاحيت علمي و فني يك بنگاه در دريافت نشان حلال.
5-2- تعيين ارزش حاصل از دريافت نشان حلال توسط يك بنگاه.
5-3- ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با تغييرات سازماني، مالي، فني و تكنولوژيك مورد نياز يك بنگاه در دستيابي به نشان حلال.
5-4-امكان سرمايه گذاري مشترك دانشگاه با صنعت در موارد قابل تجاري سازي در حوزه حلال.
5-5- ايجاد شركت‌هاي زايشي مشترك در حوزه حلال.
5-6- ارائه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي در حوزه حلال.
5-7- ايجاد درگاه عرضه و تقاضاي پژوهش و فناوري در حوزه حلال.
5-8- تدوين و ارتقاي استانداردها و روش‌هاي آزمايش در حوزه حلال
 
ماده 6- اركان اجرايي و وظايف
6-1- كميته اجرائي شامل كارشناسان فني، اقتصادی و كارشناسان مطالعه بازار و بازاريابي وظيفه بررسي طرح‌ها و نظارت بر حسن اجراي تحقيق را بر عهده دارد.
تبصره 1: حسب مورد كميته اجرائي با توافق طرفين قرارداد تعيين مي‌گردد.
تبصره 2: در صورت لزوم از اعضاء هيأت علمي و كارشناسان داخل و بيرون دانشگاه جهت كارشناسي، مشاوره در خصوص اجراي طرح و توسعه‌هاي بعدي استفاده مي‌گردد.
تبصره 3: حق الزحمه افراد غير عضو دانشگاه بر اساس ضوابط جاري دانشگاه پرداخت مي گردد.
6-2- كميته مميزي: این کمیته در دفتر ارتباط با صنعت و كارآفريني دانشگاه تشکیل و وظیفه جمع بندی گزارش کارشناسی و نیز نهایی کردن ارزيابي‌هاي مربوط به صدور يا تمديد نشان حلال را در بخش فني و علمي بر عهده دارد. اعضاي اين كميته عبارتند از: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به عنوان رييس كميته،‌ مدير دفتر ارتباط با صنعت و كارآفريني، نماینده دفتر حقوقي، نماینده پژوهشكده، نماینده موسسه و سه تن از صاحب نظران به صورت مدعو با تشخيص موسسه.
رئيس كميته، مصوبات را براي طرح موضوع در شورا و تصميم گيري نهايي به دبيرخانه شوراي ارسال مي‌نمايد.
6-3- شورا اختيارات و وظايف ذيل را بر عهده دارد:
6-3-1 تصميم گيري و صدور موافقت اصولی با چارچوب انجام همكاري پژوهشي و سرمايه گذاري در حوزه حلال.
6-3-2تصويب روش اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي.
6-3-3 تصويب هزينه پيشنهادي از طرف دفتر ارتباط با صنعت جهت تدوين دانش فني طرح ها.
6-3-4 تصويب قيمت فروش پایه نتايج تحقيق/فنآوري پيشنهادي از طرف دفتر ارتباط با صنعت.
 
ماده7- ضوابط انجام تحقيقات حلال
 
 7-1 طرح مسئله
تبیین دقیق و روشن مسئله ای که انگیزه ی اصلی نگارش یک مقاله و اجرای طرح پژوهشی مورد نظربوده، اهمیت ویژه ای دارد. موفقیت در چگونگی بیان مسئله به موفقیت مقاله کمک می کند و بی توجهی به آن نیز رغبت خواننده را در ادامه مطالعه ی مقاله کاهش خواهد داد. در این بخش باید مسئله و موضوعی که زمینه ساز پژوهش شده است، همراه با حدود، ابعاد و جوانب آن به روشنی و به اختصار تبیین شود (موسی پور و علوی، 1385، ص 26-29)

7-2 تبیین هدف/ اهداف پژوهش
یکی از نخستین پرسش هایی که پس از انتخاب یک مقاله بر اساس عنوان آن در ذهن خوانندگان شکل می گیرد، کسب آگاهی نسبت به هدفی است که مقاله دنبال می کند و هدفی که پژوهش مربوط به آن دنبال کرده است. بنابر این، باید قبل از آنکه خواننده از ادامه ی مطالعه ی مقاله به دلیل عدم آگاهی نسبت به هدف آن صرف نظر کند، به نحوی این پرسش را پاسخ داد.

7-3-پیشینه ی پژوهش
دلایل متعددی برای اشاره به پیشینه ی پژوهش وجود دارد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
نشان دادن پیوند پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی، نشان دادن احاطه ی نویسنده/ نویسندگان به حوزه ی موضوعی مورد مطالعه، رهنمون ساختن خواننده به مطالعه ی منابع بیشتر و به تصویر کشیدن رویکرد های حاکم بر حوزه ی موضوعی مورد نظر و ترسیم ارتباط آنها با رویکرد مقاله (پریرخ و فتاحی،1384) .
7-4- تبیین محدوده و محدودیت های پژوهش
هر طرح تحقیقاتی از نظر جامعه ی مورد مطالعه و هدفی که دنبال می کند، دارای محدوده ی مشخصی است که از سوی پژوهشگر و به منظور انجام پذیر شدن طرح تدوین می شود. معمولا این محدودیت ها به نحو اجتناب ناپذیری بر روند پژوهش تأثیر می گذارد.
معرفی و تشریح عواملی که محدوده و محدودیت های یک پژوهش را نشان می دهند، از امتیاز های یک مقاله ی علمی به شمار می آید. اشاره به محدودیت های مطالعه به محقق کمک می کند با نگاهی نقادانه به پژوهش خود بنگرد ونتایج بدست آمده رابهتر تفسیر کند.(ابوالحسنی، 1381، ص 88)

7-5-  فرضیه/ فرضیه های پژوهش
هر پژوهشی در صدد پاسخ گویی به پرسش یا پرسش هایی است که متناسب با هدف پژوهش تدوین شده اند. علاوه بر پرسش در بسیاری از پژوهش های قیاسی و کمی فرضیه هایی نیز مطرح است که باید به دقت تبیین شوند. فرضیه، پیش بینی و انتظارات پژوهشگر را از نتایج پژوهش نشان می دهد( موسی پور و علوی،1385، ص 36-39). به بیانی دیگر فرضیه، پاسخ حدسی و اولیه محقق به مسئله است که محتاج آزمون و بررسی است(قراملکی و شالباف،1386،ص81).

7-6-روش تحقیق
در ادامه مقدمه یا در بخشی مجزا می¬توان به روش و ریکرد پژوهشی خود در مسئله مورد تحقیق اشاره نمود. در این بخش محقق باید به این دو سوال پاسخ دهد که اطلاعات خود را چگونه گردآوری(کتابخانه¬ای یا میدانی) و آنها را چگونه پردازش(تحلیلی، تاریخی، عقلی و..) نموده است.

7-7- بدنه اصلی تحقيق
بدنه اصلی مقاله، گزارش کامل از پژوهش است. اشاره به نظریات رقیب در حل مسئله، نقد مستند و مستدل آنها، بیان نظریه مختار و دفاع از آن، عمده ترین مباحث مقاله است. از هر گونه بحث مفصل در تحلیل پیش فرض ها، مبانی و مباحث مقدماتی، و ذکر مدرک یا اطلاعی که با موضوع و مسئله بی ارتباط است، باید پرهیز کرد. در نقل قول ها رعایت امانتداری، اختصار و ارجاع به اسناد اولیه الزامی است.
ارجاع در متن به دلیل افزایش در تمرکز و کاهش در زمان، حقوق خواننده را بیشتر از سایر روشهای ارجاع رعایت می کند.
بدنه اصلی مقاله غالباً در دو ترازو سنجیده می شود: اعتبار منابع و کفایت ادله و صحت نتایج. یادداشت هایی را که متضمن مباحث فرعی است می توان در پاورقی آورد. (قراملکی، 1388، ص198)

7-8- ارائه یافته های توصیفی و تحلیلی (معمولا همراه با جدول و نمودار)
یکی از مسائلی که کمکی شایان در موفقیت یک مقاله ی برتر ایفاء می کند، پردازش مواد خام تحقیق است؛ وقتی محققی با روش مطالعه ی کتابخانه ای به تتبع می پردازد، هر آنچه که در کتابها می یابد، مواد خام محسوب می شود، این مواد را (داده ها) یا (یافته‌ها) می نامیم، محقق نباید مواد خام را به همان صورتی که فیش برداری شده در فرآیند تحقیق وارد کند، بلکه باید آنها را با ملاک های معینی، سنجش، پالایش سپس گزینش نماید، حاصل سنجش و گزینش در واقع مواد شایسته اند که اطلاعات نامیده می شوند؛ فرآیند تحقیق در واقع دو مرحله ی عمده دارد: مرحله ی نخست، سنجش و گزینش مواد اولیه، یا مرحله تبدیل داده ها به اطلاعات است و مرحله ی دوم، پردازش و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به نتایج تحقیق است.
داده ها > سنجش و گزینش > اطلاعات > پردازش > نوآوری.
(قراملکی، 1388، ص38)

7-9-نحوه ارجاع
به طور کلی دو شیوه اصلی استناد و ارجاع عبارتند از: استنادهای درون متنی و استنادهای برون متنی. در ارجاع داخل متن به ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب و صفحه مورد نظر بسنده می شود، مانند: (موسوی خمینی، 1366، ص40)
ارجاعات نوشته پیش روی شما از قسم ارجاعات درون متنی است. در مقابل در شیوه های برون متنی، سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن (انتهای صفحه و یا انتهای مقاله) مورد استناد قرار می گیرد که مشخصات کامل نویسنده، کتاب و انتشارات و صفحه را به همراه دارد، (مانند: طباطبایی محمد حسین، المیزان، ترجمه:سید محمد باقر موسوی همدانی، نشر دفتر انتشارات اسلامی، 1376، ج5، ص 427.) در ارجاعاتی که بدون فاصله تکرار می شود. می توان از واژه "همان" یا "پیشین" و امثال شان بهره برد.

7-10- نتیجه گيري
حاصل پژوهش را می توان بدون بیان ادله، شواهد و ارجاع در پایان مقاله به عنوان نتیجه بیان نمود. نتیجه بر خلاف چکیده متضمن تعریف و بیان مسئله، ذکر ادله و اسناد و دیدگاه های رقیب نیست.
نتیجه مقاله صرفاً نشان می دهد مطالعه نظام مند چه نوآوری دارد ( قراملکی، 1388، ص38). در بخش نتیجه می باید از هر گونه گزاف گویی و طرح ادعاهایی که در مقاله مورد بحث استدلالی قرار نگرفته اند، خودداری کرد. (قراملکی و شالباف، 1386، ص 142)

تذکر: پیشنهاد برای پژوهش های بعدی
معمولا مقالات علمی با ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی به پایان می رسند. به بیان دیگر یک مقاله ی علمی باید راه گشای سایر پژوهش گران در حوزه ی موضوعی خود باشد و به جای آنکه سعی در گذاشتن نقطه ی پایانی برای یک موضوع داشته باشد، برای گشودن افق های تازه برای سایر محققان تلاش کند.

7-11- تقدیر و تشکر
معمولا در پایان مقالات علمی به نام افراد یا سازمان هایی که به نحوی در اجرای پژوهش گزارش شده نقش داشته اند، اشاره می شود( فتوحی، 1385، ص 138). البته بخش تقدیر و تشکر را می توان در ابتدا و در فصلی به نام پیشگفتار گنجاند. در هر صورت وجود یا عدم بخش تقدیر و تشکر به اصل و ساختار مقاله لطمه ای نمی زند.

7-12- منابع
مشخصات منابع تحقیق باید در پایان مقاله بیان شود که در اصطلاح به آن کتابنامه می گویند. در کتابنامه موارد زیر ذکر می شود: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار کتاب)، نام کتاب، نام مترجم یا ویراستار، محل و نام انتشارات. مثال:
خوانساری، محمدباقر،(1375)، روضات الجنان،تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
در این شیوه بر خلاف ارجاع دهی سنتی نیازی به درج عدد و شماره گذاری در ابتداء منبع نیست.

7-13- سایر موارد(مثل پیوست ها، واژه نامه ی تخصصی، متن پرسشنامه یا معرفی نویسندگان)
چنانچه ارائه ی اطلاعات تکمیلی مثل پرسشنامه و موارد مشابه بتواند به تبیین بیشتر موضوع مقاله کمک کند، لازم است موارد مذکور به صورت پیوست به مقاله افزوده شوند. مثلا شرح مختصری از سوابق علمی نویسنده، و یا واژه گان معادل زبان عربی یا انگلیسی.

ماده8 - خدمات و مراحل اجرايي تحقيقات حلال
8-1- خدمات پژوهشي و فناوري حلال:
8-2 مراحل اجرايي همكاري پژوهشي و فناوري حلال:
8-3- تعيين وضعيت مالكيت فكري:
8-4 ضوابط ايجاد شركت‌هاي زايشي
8-5-واگذاري نتيجه طرح/فنآوری به متقاضيان ديگر
 
ماده9-موضوعات پيشنهادي براي تحقيق

9-1- غذا

# نحوه تشخيص گوشت حيوانات حلال گوشت با غير حلال وكشف تقلبات در اين زمينه
# جايگزين ژلاتين در كاربردهاي غذايي
# اثار مثبت و منفي مهندسي ژنتيك در مواد غذايي
# اثار وضعي و عيني شبيه سازي در حيوان و انسان
# تحقيق در رنگ هاي خوراكي كارمن( حاصل از حشرات)
# نحوه حذف كامل الكل در ماء الشعيرها
# نحوه علمي و ازمايشگاهي نشخيص خون در شير
# نحوه تشخيص علمي لارد از ساير روغن ها
# نحوه توليد وانيل از غير مسير كاتاليزر الكل
# نحوه تشخيص استارترهاي گياهي و حيواني براي توليدات لبني
....

9-2- دارو

# جايگزين الكل به عنوان حلال در بسياري تركيبات دارويي
# جايگزين لارد در ماده اوليه انتي بيوتيك ها
# تزريق خون كافر به مسلمان و حكم آن
# نحوه تشخيص اضطرار در بيمار براي تجويزمصرف داروهاي حرام
# بررسي باليني تأثير داروهاي حرام و نتيجه بخش بودن آن( با توجه به روايت" شفا در حرام نيست")
........

9-3- لوازم ارايشي و بهداشتي

# حذف الكل يا جايگزين آن در تركيبات ارايشي و بهداشتي
# بايد و نبايدها در محصولات ارايشي از منظر حليت
#بايد و نبايد ها در آگهي هاي تجارتي محصولات ارايشي
# توليد لوازم آرايشي كه مانع رسيدن آب به بدن در هنگام وضو و غسل نباشد
# نحوه جذب الكل و ساير مواد غيرحلال از طريق پوست
# شيوه تشخيص گليسيرين هاي غيرمجاز در خميردندان ها
........

9-4- امور مالي، بانكداري، بيمه، بورس و صكوك

# عقود باطل در خدمات مالي جديد
# نحوه جايگزيني تكافل در بيمه هاي رايج كشور
# بورس، اوراق بهادار و صكوك ..از نظر مذاهب مختلف اسلامي
# مكاسب محرّمه در كسب و كارهاي مالي معاصر
# اشكال حرام در مناقصه ها و مزايده هاي رايج
# آيا درباز پرداخت وام ها مي توان نرخ تورم را محاسبه و به وام افزود؟
....

9-5-  اقتصاد بازار، توسعه بازار،شيوه هاي بازاريابي و جذب مشتريان محصولات حلال

# شيوه هاي توسعه بازار محصولات حلال در شرايط رقابتي اقتصاد بازار ازاد
#شيوه هاي افزايش مشتريان محصولات حلال در كشورهاي غير اسلامي
#شيوه هاي تبليغ غير حلال در آگهي هاي تجارتي
# اختلاط اموال حرام ( حاصل از ربا)و حلال در بانكها و چالش كار با آنها
# تحقيق در عقود صوري در بانك ها و حكم حليت يا حرمت آنها
# كاربرد دروغ در معاملات و فريب مشتري يا مخفي كردن عيب كالا و احكام آن
# احكام معامله با غير مسلمانان در كشورهاي مختلف
 ....

9-6-  گردشگري حلال و زيرساخت هاي استقرار و توسعه اين بازار

# الزامات هتل ها و مراكز اقامتي مشترك براي اقامت مسلمانان
# الزامات مراكز تفريحي و ورزشي در مراكز گردشگري حلال
# الزامات حليت در رستوران هاي مشترك در كشورهاي غير اسلامي
# شيوه يافتن  قبله و اوقات شرعي در اقصي نقاط دنيا با استفاده از تكنولوژي هاي جديد
# مباحث مربوط به ازدواج در سفر بر اساس فقه مذاهب مختلف اسلامي
...

9-7- حلال در امور ورزشي،هنري و رسانه

# ورزش هاي غير حلال در دنياي معاصر و علت آن
# بايد و نبايد ها در امور هنري حلال( فيلم، تأتر، هنرهاي تجسمي و گرافيكي وتوليدات بشكل سي دي و... )
# طنز و هزل و هجو غير مجاز در نقدها و سبك هاي ادبي
# بايد و نبايد ها در ژورناليسم و وظايف خبرنگاري و حرمت اهانت به اشخاص حقيقي و حقوقي
# بايد و نبايدهاي شرعي در ساخت و مصرف بازيهاي رايانه اي
# بايد و نبايد ها در رسانه هاي  مجازي از حيث حليت و حرمت
# احكام شرعي در اداره شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي يا كابلي
# احكام شرط بندي در انواع مسابقات ورزشي و تفريحي
# احكام حرمت در مورد هنرهايي مثل مجسمه سازي و تنديس و موسيقي و...

9-8-  حلال در چرم، پوشاك، مفروشات و تزئينات

# نحوه علمي و تجربي تشخيص چرم حيوانات حلال و حرام گوشت
# نحوه تشخيص ابريشم و حرير در البسه مردانه
#شيوه كشف تقلبات در چرم هاي طبيعي
#بررسي فرضيه بيماري هاي پوستي در مصرف چرم هاي حيوانات حرام
# شيوه تشخيص مفروشات حاصل از پشم حيوانات حلال و حرام گوشت
#احكام مرتبط با وسايل تزييني مجاز براي آقايان( طلا و پلاتين و نقره و...)

پيوست‌ها

١. استاندارد ١٢٠٠٠ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي يران
٢- استاندارد هاي سه گانه سازمان همكاري هاي اسلامي، ثبت اسميك(SMIIC)طراحی سایت و بهینه سازی توسط شرکت راوک نگار پارس